Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2022 - 2028 - oznámenie o strategickom dokumente

25.05.2022 12:49

Oznámenie o strategickom dokumente

 PHRSR mesta Geln ica na roky 2022 - 2028