Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2018 - 2022

04.06.2018 10:55

Žakarovce-PHSR 2018 - 2022