Oznámenie

16.03.2020 09:54

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu upravuje pracovisko stavebného úradu - Spoločný obecný úrad, Hlavná 1, Gelnica s účinnosťou od 16.3.2020 kontakt s občanmi a spôsob vybavovania podaní takto:

  1. Ústne rokovania a miestne zisťovania už zvolané (oznámené k 16. 3. 2020) sa odkladajú na dobu po ukončení núdzového stavu vyhláseného Vládou Slovenskej republiky . Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskoršie v určený deň a to písomne podaním listu na poštovú prepravu alebo e-mailom na adresu: stavebny.urad@mnisek.sk

 

  1. Podania určené stavebnému úradu je možné zasielať poštou alebo e-mailom do schránky príslušného obecného úradu, t.j. obci, v katastri ktorej sa pozemok alebo stavba nachádza, prípadne po telefonickej dohode a podľa úpravy pracovnej doby príslušného obecného úradu aj osobne za podmienok, ktoré má stanovené príslušný obecný úrad.

 

 

  1. Konzultácie vo veciach stavebného poriadku a ochrany životného prostredia v rozsahu kompetencií Spoločného obecného úradu sú možné telefonicky (č. tel.: 0944843094 – Ing. Emília Hamráková) denne v čase 8.00 – 15.00 hod. alebo e-mailovou korešpondenciou (e-mailová adresa: stavebny.urad@mnisek.sk), prípadne osobne počas stránkových hodín po telefonickej dohode vopred.

 

  1. Stránkové hodiny pre osobné konzultácie sa upravujú takto:

 

pondelok,  streda,  piatok:  8.00 hod. – 11.00 hod.

 

  1. Pri vstupe do priestorov Okresného úradu v Gelnici vrátane pracoviska stavebného úradu (Hlavná 1, Gelnica) je potrebné mať na tvári osadený vhodný ochranný prostriedok.

 

     O ďalších prípadných zmenách budeme verejnosť informovať prostredníctvom webových stránok jednotlivých obcí.

 

 

     Ďakujeme za pochopenie a zodpovedný prístup v núdzovej situácii.