Oznámenie vo veci stavby „Žakarovce - výstavba TS na začiatku obce a úprava NN“

20.01.2023 08:09

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o., ktorá spracováva projektovú dokumentáciu, pripravuje realizáciu stavby, ktorá sa nachádza na začiatku obce Žakarovce.

Predmetom stavby je zriadenie novej stožiarovej trafostanice a jej pnapojenie VN závesným káblom uchyteným na podperných bodoch existujúceho NN vonkajšieho vedenia. Projektovaná trafostanica bude umiestnená v zeleni na začiatku obce vedľa cesty III/3272.

Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 2023.

 

Oznámenie verejnou vyhláškou - ENERPRO, s.r.o.

Mapa - umiestnenie stavby ENERPRO s.r.o.

Informačný náčrt uchytenia vodičov - ENERPRO s.r.o.