Oznámenie o vyhlásení výberového konania na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (TA COVID)

14.01.2021 11:55

Obecný úrad žakarovce


vyhlasuje výberové konanie na
•  1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (TA COVID)


Výberové konanie sa uskutoční dňa  21.01.2021 o 10,00 hod. v priestoroch zasadačky  na Obecnom úrade v Žakarovciach.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP COVID MRK - NEOTVÁRAŤ“

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.1.2021 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore. Oznamenie o vyhlaseni vyberoveho konania - ŽAKAROVCE