Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy

08.09.2020 09:37

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a  doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-2020-uzemneho-planu-mesta-krompachy-

https://www.enviroportal.sk/sk/eia

 

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnút, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastne náklady zhotovovať kopie na obecnom úrade v Žakarovciach, od pondelka-piatka v čase od 7:30:15:30 hod..

 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a  doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy“ je možné predkladať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu:

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves

odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikovo námestie 5

052 01 Spišská Nová Ves

 

 

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, odbore starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves na základe vopred dohodnutého termínu.