Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2023-2030"

20.10.2022 09:18

Mesto Gelnica ako partner projektu "Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica" predložilo dňa 18.10.2022 v mene obstarávateľa strategického dokumentu - Obec Žakarovce na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2023-2030". Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-zakarovce-na-rok

 

Oznámenie o strategickom dokumente je dostupné k nahliadnutiu, k zhotoveniu odpisov, výpisov alebo k zhotoveniu kópie na vlastné náklady na obecnom úrade počas úradných hodín.

 

PHRSR_Žakarovce_-_oznámenie_o_strategickom_dokumente

PHRSR_obce_Žakarovce_na_roky_2023_-_2030