Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č.19/2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

18.05.2022 08:07

VZN_č. 19/2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste