OZNAM - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

13.09.2021 08:37

Oznam VZN č.18/2021 - strava

VZN o úhrade v školskej jedálni č.18/2021