Doplnok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.10/2011

01.08.2018 08:18

Doplnok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

 

 

Oznam VZN.doc

doplnok č.2 VZN o úhrade v školskej jedálni.doc