DODATOK č. 1 k VZN č. 6/2016

03.10.2018 08:25

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dorbné stavebné odpady na území obce Žakarovce.

Oznam VZN

VZN o miestnych daniach -Dodatok č. 1.