Dodatok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2016

28.11.2022 08:09

Oznam- Dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2016 

Dodatok č. 2 k VZN č.6/2016