Dodatok č.1 k VZN obce Žakarovce č.1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

26.09.2022 10:15

Dodatok č. 1 k VZN - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie