DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce

28.11.2022 08:12

Oznam - Dodatok č.1 k VZN č. 3/2016

 

Dodatok č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Žakarovce