Dobrovoľná zbierka „Pomoc pre občanov Ukrajiny“.

04.03.2022 07:54

Samosprávy okresu Gelnica sa na rokovaní dohodli na vyhlásení spoločnej dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre občanov Ukrajiny“.

 

Finančné prostriedky budú  použité na pomoc občanom Ukrajiny, ktorí sú postihnutí  vojnou a dočasne sú ubytovaní  v Gelnici a v okrese Gelnica. Získané finančné prostriedky budú poskytnuté na zabezpečenie potravinovej pomoci, ubytovania, zabezpečenie  liekov, zdravotníckych pomôcok, všeobecného materiálu nevyhnutného pre zabezpečenie základných  životných potrieb.

 

Miesto konania zbierky:  mesto Gelnica  a okres Gelnica

Obdobie konania zbierky: od 3.3.2022 do 30.5.2022

Spôsob konania zbierky: zasielaním  finančných prostriedkov na osobitný účet Mesta Gelnica č. ú.:

IBAN:  SK98 5600 0000 0004 0808 4017

vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Gelnica

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

Ing. Dušan Tomaško. MBA, primátor mesta

Ing. Štefan Nemčík – poslanec MsZ Gelnica

Doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD – poslankyňa MsZ  Gelnica

Ing. Igor Hutka- poslanec MsZ Gelnica

Ing. Igor Petrik – starosta obce Margecany

Ondrej Klekner – starosta  obce Nálepkovo

 

O rozdelení a použití získaných finančných  prostriedkov rozhodne komisia, ktorej členmi bude primátor mesta Gelnica, starosta obce Margecany, starosta obce Nálepkovo a predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva Gelnica, a to  finančnej, bytovej a sociálnej komisie.