sk

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

13.05.2024

Hlavným cieľom PZKO je dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia v aglomerácii Košice a v zóne Košický kraj tak, aby sa pomocou navrhnutých opatrení a ich aplikáciou zabezpečilo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší pod limitné a cieľové hodnoty. 

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na OcÚ Žakarovce počas stránkových hodín. 

Písomné stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj" je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia na adresu: 

  • Okresný úrad Košice 
  • Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja 
  • Komenského 52
  •  041 26 Košice 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.