sk

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby: "F2BTS 1034KO"

08.02.2024

Obec Jaklovce ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba: "stavebný zákon") a podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ako správny orgán podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona

o z n a m u j e

účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby:

"F2BTS 1034KO"

na pozemkoch v katastrálnom území Jaklovce a Žakarovce

a súčasne n a r i a ď u j e

ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním,

ktoré sa uskutoční dňa 15. 03. 2024 o 10,30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Jaklovciach, Nová 464/81, Jaklovce.