sk

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

15.05.2024

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiada obec Žakarovce, ako dotknutú obec, aby informovala verejnosť o oznámení o strategickom dokumente. 

Pričom do správy o hodnotení návrhu strategického dokumentu je možné: nahliadnuť robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Správa s prílohami sa nachádza na Obecnom úrade a je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Vyvesené: 15.05.2024

Zvesené: 06.06.2024