Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na  internetovej stránke  obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

  Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

 

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

01.12.2022 08:43
Zápisnica zo zasadnutia 24.11.2022 Uznesenia 24.11.2022 Hlasovanie...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023

28.11.2022 11:02
Plán práce hlavnej kontrolórky  na prvý polrok 2023

DODATOK č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žakarovce

28.11.2022 08:12
Oznam - Dodatok č.1 k VZN č. 3/2016   Dodatok č. 1 k ...

Dodatok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2016

28.11.2022 08:09
Oznam- Dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné...

Doplnok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

28.11.2022 08:07
Doplnok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2021 o výške...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>