2021
P.č. Dodávateľ/príjmateľ   Predmet zmluvy

Číslo zmluvy

Suma Dátum uzatvorenia Súbor
 
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 
Zmluva o spolupráci               USVRK-OIP-2020/001620
-093
  07.01.2021 Zmluva o spolupráci -NP MRK-1
2. Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 1/2021   11.01.2021 Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR
3. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190054645   11.01.2021 úrazové poistenie 2021
4. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb 5190054646   11.01.2021 úrazové poistenie 2021 646
5. Ing. Jozef Guza Dohoda o uznaní a splácaní dlhu 2/2021 316 € 18.01.2021 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu-Guza
6. O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 2410145577   19.01.2021 Kúpna zmluva O2
7. KOSIT a.s., Košice Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov ZM-KO-OD-21-0057_ZoD 2021/JOT   26.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
8. Slovenská republika - Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke     16.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
9. NATUR_PACK, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov     16.03.2021 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému..-NATUR-PACK
10. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 21/44/060/46   22.03.2021 Dohoda CHP 2021
11. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 21/44/060/44   22.03.2021 Dohoda CHP 2021
12. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Zmluva o nájme pozemku 3/2021 1 €/ rok 01.04.2021 Zmluva o nájme pozemku -Urbár
 
13. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Zmluva o nájme pozemku 4/2021 1 €/ rok 14.4.2021 Zmluva o nájme pozemku - Urbár
14. Emília Blažovská Príkazná zmluva 5/2021 360 € 11.05.2021 Príkazná zmluva-Blažovská
15. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 1421 437 1 400 € 12.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO
16. Viera Ivančová - I.V.
Gelnica
Dohoda o znížení ceny nájomného v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.07.2017     15.05.2021 Dohoda o znížení ceny nájomného
17. Fúra s.r.o., Rozhanovce Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020 6/2021   24.5.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu 2021
18. JUDr. Monika Meňhertová - advokát Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 7/2021 145 €
mesačne
31.05.2021 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 2021
19. MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti 8/2021 40 € / 1 posudok 04.06.2021 Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti
20. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí
finančného prípsevku na podporu vytvárania pracovných miest u
verejných zamestnávateľov v rámci NP "Cesta na
trh práce 3-Opatrenie
č.2
21/44/054/228   29.06.2021 Dohoda -Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č.2
21. Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Bratislava
Poistná zmluva
K - ŠKOLE
4801902792 80 € 01.09.2021 Poistná zmluva K-škole 2021
22. Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice
Dohoda č. 14/III.B/09-2021 o zabezpečení praktického vyučovania formou
odbornej praxe
14/III.B/09-2021   02.09.2021 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania...2021
23. Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany Zmluva o spolupráci a
partnerstve
9/2021   10.09.2021 Zmluva o spolupráci a partnerstve
24. Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/2021   30.09.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 2021
25. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods.11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi... 21/44/010/25   28.10.2021 Dohoda §10 /2021
26. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi... 21/44/012/32   28.10.2021 Dohoda §12/ 2021
27. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Zmluva o nájme
pozemku
11/2021 1 €/ rok 09.11.2021 Zmluva o nájme pozemku - Urbár
28. Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor- č.licencie 200 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 12/2021 990 € 10.11.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb r.2021
29. Ján Beluško Príkazná zmluva 13/2021 200 € 30.11.2021 Príkazná zmluva- Beluško