2021

P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Súbor
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 
Zmluva o spolupráci               USVRK-OIP-2020/001620-093                  07.01.2021 Zmluva o spolupráci -NP MRK-1
2. Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 1/2021   11.01.2021 Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR
3. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190054645   11.01.2021 úrazové poistenie 2021
4. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb 5190054646   11.01.2021 úrazové poistenie 2021 646
5. Ing. Jozef Guza Dohoda o uznaní a splácaní dlhu 2/2021 316,- 18.01.2021 Dohoda o uznaní a splácaní dlhu-Guza
6. O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 2410145577   19.01.2021 Kúpna zmluva O2
7. KOSIT a.s., Košice Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov ZM-KO-OD-21-0057_ZoD 2021/JOT   26.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov
8. Slovenská republika - Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke     16.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
9. NATUR_PACK, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov     16.03.2021 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému..-NATUR-PACK
10. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 21/44/060/46   22.03.2021 Dohoda CHP 2021
11. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 21/44/060/44   22.03.2021 Dohoda CHP 2021
12. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Zmluva o nájme pozemku 3/2021 1 €/ rok 01.04.2021 Zmluva o nájme pozemku -Urbár