2020

 
P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Súbor
1. Fúra s.r.o., Rozhanovce Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi                                                 14.02.2020 Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
2. Kvetoslava Peterčáková Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 07.10.2019     20.2.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena...
3. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j... 20/44/50j/9/NS 2020   24.02.2020 Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
4. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č.2 20/44/054/119   26.02.2020 dochoda o poskytnutí finančných prostriedkov Cesta na trh práce 3-Opatrenie č.2
5. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska... 20/44/060/20   25.3.2020 dohoda č. 20/44/060/20
6. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska... 20/44/060/21   25.3.2020 Dohoda č. 20/44/060/21
7. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR ... 1420 499  1400,00 01.04.2020 Zmluva č. 1420499 DHZO
8. NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 28.3.2018     02.4.2020 Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému....
9. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke KRHZ-KE-VO-321/2020   27.4.2020 Zmluva o výpožičke r.2020
10. IP-tech s.r.o. Zmluva o dielo -
Kamerový systém v obci Žakarovce
1/2020 9 046,38 4.5.2020 Zmluva o dielo-kamerový systém
11. Milan Zlámal Zmluva o nájme nehnuteľnosti 2/2020   01.06.2020 Zmluva o nájme nehnuteľnosti
12. JUDr. Monika Meňhertová - advokát Zmluva o posktovaní právnej pomoci 3/2020 145,00 mesačne 01.06.2020 Zmluva o poskytovní právnej pomoci- Meňhertová 2020
13. Fúra s.r.o., Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 4/2020   29.6.2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu- Fúra
14. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb     02.07.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
15. ODPADservis s.r.o., Košice Dodatok o paušálnej odmene k Zmluve o poskytovaní služieb na úseku odpad. hospodárstva   48,00
mesačne
03.07.2020 Dodatok- o paušálnej odmene k Zmluve o poskytovaní služieb na úseku odpad. hospodárstva
16. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 402/291/20Pv   22.7.2020 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
17. Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Zmluva o bežnom účte 5/2020   27.8.2020 Zmluva o bežnom účte 2020
18. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190053970   31.8.2020 úrazové positenie 2020
19. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 4801902275   01.09.2020 poistná zmluva K -škole
20. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 6/2020  12 920 26.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
21. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi... 20/44/010/61   19.11.2020 Dohoda §10 2020
22. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.. 20/44/012/86   19.11.2020 Dohoda § 12 2020
23. Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor- č.licencie 200 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 7/2020 990,- 08.12.2020 zmluva o poskytovaní audítorských služieb -rok 2019
24. Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor- č.licencie 200 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 8/2020 990,- 08.12.2020 zmluva o poskytovaní audítorských služieb -rok 2020
25. Mária Falatková kúpna zmluva 9/2020 300,- 11.12.2020 Kúpna zmluva - Falatková
26. Marcela Meždejová Kúpna zmluva 10/2020 212,48 15.12.2020 Kúpna zmluva- Marcela Meždejová
27. Marta Žakayová Kúpna zmluva 11/2020 1 802,76 16.12.2020 Kúpna zmluva - Žakayová
28. KOSIT a.s., Košice Zmluva o dielo ZM-KO-OD-20-2049_ZoD 2020   21.12.2020 Zmluva KOSIT