2019

 
P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma v € Dátum uzatvorenia Súbor
1. MUDr. Ľubomír Ševčík, posudkový zdravotnícky pracovník Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti 01/2019 40,00 / 1 posudok 30.01.2019 Zmluva - Ševčik
2. KOMENSKY, sr.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb SKP19/01/289 9,00 31.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb.
3. KOMENSKY, s.r.o., Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 03/2019   31.01.2019 Zmluva o spracúvaní údajov.
4. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poisťenie uchádzačov o zamestnanie 5190045625 26,00 01.02.2019 Zmluva Komunálna poisťovňa,a.s.
5. Milan Zlámal Zmluva o nájme nehnuteľnosti 05/2019 50,00 mesačne 07.02.2019 Zmluva o nájme nehnuteľnosti
6. Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-441-00676 3000,00 22.02.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
7. Eva Horváthová, Sandra Horváthová Zmluva o pôžičke 07/2019 100,00
mesačne
01.03.2019 Zmluva- Horváthová
8. Slovak Telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 08/2019 30,00 12.03.2019 Dodatok k zmluve Telekom
9. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska... 19/44/060/96   19.03.2019 Dohoda ÚPSVaR
10. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest... - "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č.2 19/44/054/29   25.03.2019 Dohoda ÚPSVaR1
11. NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 28.3.2018 11/2019   3.4.2019 Dodatok č. 1 -NATUR-PACK, a.s.
12. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 12/2019 1 000,00 04.04.2019 Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
13. ZO SZZP Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 13/2019 300,00 04.04.2019 Zmluva ZOSZZP
14. Košice Región Turizmus Zmluva o spolupráci 38/2019 8 000,00 15.04.2019 Zmluva o spolupráci
15. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 149 521 1 400,00 07.05.2019 Zmluva- Dobrovoľná požiarná ochrana SR
16. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o učinkovaní 16/2019 229,00 17.05.2019 Zmluva o účinkovaní