2019

 
P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma v €   Dátum uzatvorenia Súbor
1. MUDr. Ľubomír Ševčík, posudkový zdravotnícky pracovník Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti 01/2019 40,00 / 1 posudok 30.01.2019 Zmluva - Ševčik
2. KOMENSKY, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb SKP19/01/289 9,00 31.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb.
3. KOMENSKY, s.r.o., Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 03/2019   31.01.2019 Zmluva o spracúvaní údajov.
4. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190045625 26,00 01.02.2019 Zmluva Komunálna poisťovňa,a.s.
5. Milan Zlámal Zmluva o nájme nehnuteľnosti 05/2019 50,00 mesačne 07.02.2019 Zmluva o nájme nehnutelnosti
6. Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-441-00676 3000,00 22.02.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
7. Eva Horváthová, Sandra Horváthová Zmluva o pôžičke 07/2019 100,00
mesačne
01.03.2019 Zmluva o pôžičke
8. Slovak Telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 08/2019 30,00 12.03.2019 Dodatok k zmluve Telekom
9. Katolícka stredná pedagogická škola  sv. Cyrila a  Metoda, Košice Dohoda o vykonaní  odbornej praxe pre žiakov 09/2019   15.03.2019 Dohoda o vykonaní odbornej praxe
10. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska... 19/44/060/96   19.03.2019 Dohoda ÚPSVaR
11. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest... - "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č.2 19/44/054/29   25.03.2019 Dohoda ÚPSVaR1
12. Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva 12/2019   01.04.2019 Rámcová kúpna zmluva
13. NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 28.3.2018     3.4.2019 Dodatok č. 1 -NATUR-PACK, a.s.
14. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 14/2019 1 000,00 04.04.2019 Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
15. ZO SZZP Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 15/2019 300,00 04.04.2019 Zmluva ZOSZZP
16. Košice Región Turizmus Zmluva o spolupráci 38/2019 8 000,00 15.04.2019 Zmluva o spolupráci
17. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 149 521 1 400,00 07.05.2019 Zmluva- Dobrovoľná požiarna ochrana SR
18. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o učinkovaní 18/2019 229,00 17.05.2019 Zmluva o účinkovaní 17.5.2019
19. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002634 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu     20.5.2019 Dodatok č. 1 k zmluve
20. Anna Veliká Dohoda o uznaní a splácaní dlhu 20/2019 1059,26 27.05.2019 Dohoda o splácani dlhu
21. Milan Zlámal Zmluva o nájme nehnuteľnosti 21/2019   29.05.2019 Zmluva o nájme nehnuteľnosti
22. Jozef Luščak, Lenka Luščaková Zmluva o nájme pozemku 22/2019   29.05.2019 Zmluva o nájme pozemku - Luščak
23. Jozef Luščak, Lenka Luščaková Darovacia zmluva 23/2019   29.05.2019 Darovacia zmluva- Luščak
24. JUDr. Monika Meňhertová Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 24/2019 145,00 mesačne 31.05.2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
25. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska... 19/44/060/141   17.06.2019 Dohoda- CHP
26. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch 31/2019/2337 1100,00 19.06.2019 Zmluva o poskytnutí príspevku zo ŠR.
27. Anna Veliká Dodatok č.1 k Dohode o uznaní a splácaní dlhu zo dňa 27.05.2019     23.07.2019 dodatok č. 1 k dohode o uznaní dlhu
28. BITUNOVA, spol. s.r.o. Zvolen Zmluva o reklame 25/2019 300,00 09.08.2019 Zmluva o reklame
29. SLOBODA A SOLIDARITA Zmluva o prenájme reklamnej plochy 26/2019 200,00 12.08.2019 Zmluva o prenájme reklamnej plochy
30. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Sponzorská zmluva 27/2019 150,00 12.08.2019 Sponzorská zmluva Urbár
31. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o účinkovaní 28/2019 260,00 23.08.2019 Zmluva o účinkovaní
32. Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  19-432-04750 4 000,00 03.09.2019 Zmluva FPU
33. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Skupinové úrazové poistenie 481900446   04.09.2019 Skupinové úrazové poistenie _
34. Strešné centrum-Šuňavský, s.r.o., Levoča Zmluva o dielo 01/2019 24560,15        05.09.2019 Zmluva o dielo -Šuňavský
35. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o účinkovaní 29/2019 220,00 06.09.2019 Zmluva o účinkovaní
36. REZA Poject spol. s.r.o., Košice Zmluva o dielo 02/2019 24 951,16 16.09.2019 Zmluva o dielo -P. zbrojnica
37. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov  v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2" 19/44/054/124   27.09.2019 Dohoda - Praxou k zamestnaniu
38. Kvetoslava Peterčáková Zmluva o zriadení vecného bremena 30/2019   07.10.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - Peterčáková
39. Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 31/2019   11.10.2019 Zmluva o beznom účte 2019
40. Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte 32/2019   11.10.2019 Zmluva o grantovom účte 2019
41. Hudobná skupina KUFER Zmluva o účinkovaní 33/2019 200,00 18.10.2019 Zmluva o účinkovaní
42. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia 34/2019   18.10.2019 Zmluva o poskytnutí verejných služieb
43. Spojmix plus s.r.o., Družstevná pri Hornáde Zmluva o dielo 35/2019 16 718,10 21.10.2019 Zmluva o dielo Spojmix
44. Dáša Šimová Kúpna zmluva 36/2019 36,52 29.10.2019 Kúpna zmluva
45. Ján Kontroš Príkazná zmluva 37/2019 500,00 04.11.2019 Príkazná zmluva
46. REZA project, spol. s.r.o. Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2019 zo dňa 16.9.2019     11.11.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo- REZA
47. Ministerstvo vnútra Slovenskej  republiky - Okresný úrad Košice Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
19259/2019
7000,00 12.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
48. Bio-Nexus, SK s.r.o. Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb     03.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - Cleerio
49. Dáša Šimová Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 29.10.2019     05.12.2019 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - Šimová
50. Stela Garančovská Príkazná zmluva 38/2019 150,00 10.12.2019 Príkazná zmluva 2019- Garančovská