2018

P.č. Dodávateľ/Príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma      v €     Dátum
uzatvorenia
Súbor
1. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190033671 13,00 08.01.2018 Zmluva KP
2. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190033669 19,50 12.01.2018 Zmluva KP 1
3. O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 3180150101 96,- 14.01.2018 Kúpna zmluva č.3180150101
4. O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 3180150100 96,- 14.01.2018 Kúpna zmluva 2
5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska... 18/44/060/24   05.02.2018 Dohoda - chránené pracovisko
6. Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-441-00458 4000,- 07.02.2018 Zmluva FPU
7. MUDr. Ľubomír Ševčík, posudkový zdravotnícky pracovník Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti 07/2018 40,- 01.03.2018 Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti
8. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 08/2018 500,- 20.03.2018 Rímskokatolícka cirkev - zmluva
9. ZO SZZP Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 09/2018 300,- 20.03.2018 Zmluva ZO SZZP
10. NATUR-PACK, a.s., Bratislava Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 10/2018   28.03.2018 NATUR-PACK- zmluva
11. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o učinkovaní 11/2018 198,- 04.04.2018 Zmluva o učinkovaní - 04.04.2018
12. RNDr. Radomír Babiak, PhD. Zmluva o dielo 12/2018 1 120,- 14.04.2018 Zmluva o dielo
13. Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 148 578 1 400,- 27.04.2018 Zmluva - Dobrovoľná požiarna ochrana
14. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o učinkovaní 14/2018 289,- 03.05.2018 Zmluva o učinkovaní - 03.05.2018
15. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Dohoda o zabezepečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 14/III.B/ 5-2018   09.05.2018 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania
16. Urbárne  spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Zmluva o nájme pozemku 16/2018 1,00/rok 15.05.2018 Zmluva o nájme pozemku- Urbár
17. JUDr. Monika Meňhertová - advokát Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a dohoda o zmluvnej odmene podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. 17/2018 145,-
mesačne
31.05.2018 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
18. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o učinkovaní 18/2018 424,- 20.06.2018 Zmluva o účinkovaní 20.6.2018
19. BESONE, s.r.o., Liptovský Mikuláš Zmluva o servise a výkone zodpovednej osoby 18-548s 68,- mesačne 11.07.2018 BESONE
20. BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Žakarovce" 20/2018 23 328,- 12.07.2018 Zmluva o dielo - Rekonštruckia miestnej komunikácie v obci Žakarovce.
21 Spojmix plus s.r.o., Družstevná pri Hornáde Zmluva o dielo 21/2018 81 408,- 26.07.2018 Zmluva o dielo Spojmix plus s.r.o.
22. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke KRHZ-KE-136/2018   28.06.2018 Zmluva o výpožičke -Ministerstvo vnútra
23. Spojmix plus s.r.o., Družstevná pri Hornáde Sponzorská zmluva 23/2018 1000,- 15.08.2018 Sponzorská zmluva - Spojmix
24. Daniel Kohut - stolárstvo DAJONI Sponzorská zmluva 24/2018 100,- 23.08.2018 Sponzorská zmluva
25. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Skupinové úrazové poistenie 25/2018   02.09.2018 Komunálna poisťovňa
26. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest... - "Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č.2 18/44/054/178   07.09.2018 Dohoda - Cesta na trh práce 2-Opatrenie č.2
27. Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce Sponzorská  zmluva 26/2018 150,- 14.09.2018 Sponzorská zmluva- Urbár
28. Okresný súd Spišská Nová Ves Dohoda o zabezpečení povinnej práce 28/2018   26.09.2018 Dohoda o zabezpečení povinnej práce
29. Hudobná skupina KUFER Zmluva o účinkovaní 29/2018 150,- 14.10.2018 Zmluva o účinkovaní 14.10.2018
30. Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 667/2018 8 500,- 16.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
31. PLAYSYSTEM, s.r.o., Košice Zmluva o dielo 31/2018 9044,16 10.10.2018 Zmluva o dielo

Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky
32. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest... - "Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č.2 18/44/054/218   29.10.2018 Dohoda - Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2
33. Rímskokatolícka cirkev v Žakarovciach Zmluva o nájme pozemku 33/2018 20,- 19.11.2018 Zmluva
34. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky PHZ-OPK1-2018-002634 23721,60 20.11.2018 Zmluva PHZ
35. Ľudová hudba Prakovčan Zmluva o účinkovaní 35/2018 108,- 03.12.2018 Zmluva o účinkovaní