Zmluvy 2016

P.č. Dodávateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma v €      Dátum uzatvorenia Súbor
1.
Komunálna poistovňa             
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190020872          01.01. 2016 Poistenie 1. str.
2. str.
2. Folkiš internet Zmluva o zriadení a poskytovaní služieb internetového pripojenia-OcÚ

 

1/125   20.01. 2016 z(7)
3. Folkiš internet Zmluva o zriadení a poskytovaní služieb internetového pripojenia-Materská škola 1/126   20.01. 2016 z(8)
4. Fúra Dodatok 2/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi     29.1.2016 Dodatok
5. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č. 11/§5/2016/
PZVAOTP
  23.02. 2016 Dohoda
6. Komunálna poistovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190026777   01.03. 2016 Poistenie 1
 
7. Komunálna poistovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190026778   01.03. 2016 Poistenie 2
8. H+EKO, spol. s.r.o., Košice Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 43/2016   16.03.2016 Zmluva 
9. SLOVGRAM Zmluva - verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 1612315   06.04.2016 Zmluva
10. Mária Lisoňová Notárska zápisnica - Kúpna zmluva - dom /s.č. 57, 58 N 214/2016 2 500 11.05.2016 Notárska zápisnica
11. JUDr. Monika Meňhertová Zmluva o poskytovaní právnej pomoci   145 €/mesačne 

  

31.05.2016 Zmluva
12. Margita Žihalová, Žakarovce 204 Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku   500,00 28.4.2016 Zmluva o nenávratnom fin. príspevku
13. ZO SZZP Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku   300,00 28.4.2016 Zmluva
14. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2016     07.07.2016    Zmluva
15. Komunálna poistovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190026904   31.07.2016 Zmluva 1.str.
2.str.
16.
Andrea Macejková, Žakarovce 175
Zmluva o nájme nebytových priestorov - budova Obecného hostinca   118,0 €/mesačne 05.08.2016 Zmluva o nájme 
17. SLOVMAS, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov     05.08.5016 SLOVMAS
18. Magdaléna Baluchová, Žakarovce 203 Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku   500,00 16.8.2016 Zmluva o nenávratnom fin. príspevku
19. Komunálna poistovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190027023   01.09.2016 Poistenie
20. Stredná odborná škola, Prakovce 282 Zmluva o zabezpečení vzdelávania na prevádzkových pracoviskách     06.09.2016 Zmluva
21. Komunálna poistovňa Skupinové poistenie
Dodatok k zmluve pre skupinové poistenie
    06.09.2016 Poistenie
22. Strešné centrum Šuňavský s.r.o. Zmluva o dielo - Výmena strešnej krytiny pre objekt Obecný hostine Žakarovce   14 604 07. 09.2016 Zmluva o dielo
23. Fúra s.r.o. Dodatok 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu     09.09.2016 Dodatok
24. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku   500,00 12.10.2016 Zmluva RKC
25. Fúra s.r.o. Dodatok 2/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov     24.10.2016 Dodatok
26. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného prípevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac... č. 009/2016/
§ 54/ (50+)
  28.10.2016 Dohoda 50+
27. Strešné centrum Šuňavský s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 07.09.2016     25.11.2016 Dodatok k zmluve o dielo
 
28 Ing. Pavol Gurbaľ Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu   520,00 12.12.2016 Zmluva o dielo
29. ODPADservis s.r.o. Košice Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva     30.12.2016 Zmluva